Villkor

1. Bakgrund

1.1. Denna webbplats eller app (beroende på hur du använder tjänsterna, framöver dock endast kallat ”webbplatsen”) tillhandahålls av Dun & Bradstreet Credit AB, org nr 556485-5582, och från tid till annan kommer olika tjänster att göras tillgängliga.

1.2. De tjänster som finns tillgängliga beskrivs på informationssidor på webbplatsen.

2. Allmänna villkor

2.1. Genom att besöka denna webbplats godkänner du bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.

2.2. Dun & Bradstreet Credit AB förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i dessa Allmänna villkor och även i de tjänster som beskrivs på webbplatsen. De ursprungliga och även nya villkor kommer i samband med inloggning att göras tillgängliga för godkännande för dig som använder webbplatsen minupplysning.se (eller appen Min Upplysning).

3. Syftet med webbplatsen

3.1. Syftet med webbplatsen är att göra olika tjänster tillgängliga, bland annat elektroniska kreditupplysningskopior istället för att få kreditupplysningskopior per post, som tillhandahålls helt kostnadsfritt för den omfrågade samt andra tjänster som kan vara avgiftsbelagda (se punkt 5.1 nedan).

3.2. Webbplatsen tillhandahåller den omfrågade kreditupplysningskopior på ett säkert sätt. Information om att kopian finns tillgänglig för dig på webbplatsen lämnas via e-post, via SMS-tjänst eller i vissa fall via brev. Du har möjlighet att helt utan kostnad registrera ett användarkonto på webbplatsen för att erhålla information om upplysningskopia och andra tjänster via e-post. På webbsidan finns en instruktion om hur du går till väga för att registrera ett konto.

4. Särskilda villkor för användning

4.1. Innehållet på denna webbplats får endast användas för ditt eget bruk och i enlighet med dessa villkor och instruktioner som framgår när du nyttjar webbplatsen.

4.2. Dun & Bradstreet Credit AB har rätt att omedelbart stänga av åtkomsten för en användare från tjänsten om användaren bryter mot dessa villkor eller om Dun & Bradstreet Credit AB av annan anledning finner att den fortsatta användningen kan medföra skada eller i övrigt anses bryta mot lag, praxis eller motsvarande.

5. Köp- och leveransvillkor

5.1 Pris för betaltjänster
För betaltjänster utgår den avgift för den tidsperiod som överenskommits vid Kundens beställning. I samband med förnyelse av abonnemanget gäller det pris som då tillämpas av Dun & Bradstreet Credit AB. För aktuella priser, besök www.minupplysning.se. Om priset har ändrats kommer Kunden att informeras vid nästa förnyelse.

5.2 Betalningsalternativ av betaltjänster
Du kan betala med VISA, Mastercard och e-postfaktura. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS för att garantera snabb och säker betalning. Faktura har 20 dagars betalningsvillkor.

5.3 Abonnemangsvillkor
De abonnemang som tecknas är löpande. Nästkommande abonnemangsperiod faktureras i förskott.

5.4 Leverans av betaltjänster
I normalfallet aktiveras en betaltjänst omedelbart efter köptillfället och är då tillgänglig på ditt konto på minupplysning.se (eller i appen Min Upplysning).

5.5 Avtalstid och uppsägning av betaltjänster
Avtal för betaltjänster gäller för den tjänst eller abonnemangstyp som är specificerat genom kundens beställning. Alla typer av tjänster som tillhandahålls av Dun & Bradstreet Credit AB kan när som helst sägas upp utan uppsägningstid. Den period som redan är betald fortlöper till slutet av abonnemangstiden.

5.6 Ångerrätt för betaltjänster
Köp av tjänst på webbplatsen omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det innebär bl.a. att kunden har 14 dagars ångerrätt från det att ett köp genomförts. Ångrar du köpet inom denna tid ska du meddela detta via e-post till vår kundservice, kundservice@minupplysning.se eller via post till Dun & Bradstreet Credit AB, Att: Kundservice Min Upplysning, 169 93 Solna. Om kund utövar sin ångerrätt så har kunden rätt att återfå eventuell betalning som erlagts till Dun & Bradstreet Credit AB. Har kunden redan använt sig av tjänsten inom ovanstående ångerfrist bortfaller ångerrätten.

5.7 Missbruk och Återbetalning av betaltjänster
Dun & Bradstreet Credit AB har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden missbrukar betaltjänsten eller hanterar tjänsten/tjänsterna vårdslöst. Om Dun & Bradstreet Credit AB säger upp avtalet i förtid på grund av Kundens missbruk av Tjänsten eller vårdslöst agerande enligt stycket Avtalstid och uppsägning, återbetalas inte debiterad avgift för den tid under vilken avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning.

6. Integritetspolicy

6.1. Dun & Bradstreet Credit AB värnar den personliga integriteten. På webbplatsen finns en länk till Dun & Bradstreet Credit AB:s Integritetspolicy. Vi ber dig som användare att ta del av denna policy.

7. Användarens skyldigheter och kostnadsfria kopior

7.1. Som användare av denna webbplats är du skyldig att följa alla bestämmelser i dessa Allmänna villkor och övrig tillämplig lagstiftning och rättspraxis. Du är skyldig att ange korrekta identifikationsuppgifter och skall inte i övrigt manipulera eller använda felaktiga uppgifter. Du får inte kränka någons integritet eller använda någon annans personuppgifter.

7.2. Tjänsten med tillhandahållande av kreditupplysningskopior på webbplatsen är helt kostnadsfri för användaren.

7.3. Utöver den kostnadsfria Tjänsten kan användaren erbjudas att köpa tilläggstjänster.

8. Hantering av personuppgifter

8.1 Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsombud och källor
Dun & Bradstreet Credit AB, org.nr 556485-5582, med postadress 169 93 Solna samt e-postadress customerservice.se@dnb.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som registreras och samlas in av Dun & Bradstreet Credit AB via webbplatsen där du registrerar ditt konto. Dun & Bradstreet Credit AB:s personuppgiftsombud kan kontaktas på nyligen nämnda postadress samt på e-postadress customerservice.se@dnb.com. Vid din användning av tjänsterna inhämtar Dun & Bradstreet Credit AB också in personuppgifter avseende dig från allmänt tillgängliga källor, såsom Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriet, samt från teleoperatörer.

8.2 Ändamålen för behandlingen, kategorier av uppgifter
Ändamålen för behandlingen av personuppgifter som beskrivs häri är att Dun & Bradstreet Credit AB säkert ska kunna identifiera dig och för att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig med stöd av avtalet med dig. Ett annat ändamål för behandlingen av din e-postadress är att, med stöd av en intresseavvägning, marknadsföra Dun & Bradstreet Credit AB:s och dess koncernbolags tjänster och produkter samt för att skicka ut nyhetsbrev till din e-postadress. Du har rätt att närsomhelst avstå sådan marknadsföring och nyhetsbrev genom att kontakta Dun & Bradstreet Credit AB:s kundtjänst, mailadress customerservice.se@dnb.com eller telefonnummer +46(0)8-55805900, eller genom att klicka på själva länken i mailet.

De kategorier av personuppgifter som Dun & Bradstreet Credit AB behandlar om dig är namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt kreditupplysningsinformation via upplysningskopia innehållandes bland annat taxeringsuppgifter, betalningsanmärkningar och skuldsaldo.

8.3 Utlämnande av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till Dun & Bradstreet Credit AB:s koncernbolag och till av Dun & Bradstreet Credit AB anlitande underbiträden och samarbetspartners för ovan angivna ändamål.

8.4 Lagring/gallring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att sparas av Dun & Bradstreet Credit AB så länge du är medlem/kund hos Dun & Bradstreet Credit AB angående tjänsterna och kommer därefter att raderas. Om du väljer att avsluta ditt registrerade konto och medlemskap, vänligen kontakta Dun & Bradstreet Credit AB:s kundtjänst via mailadress customerservice.se@dnb.com eller telefonnummer +46(0)8-55805900.

8.5 Dina rättigheter
Dun & Bradstreet Credit AB ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du har rätt att av Dun & Bradstreet Credit AB begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har även rätt att begära dataportabilitet i förhållande till dina personuppgifter som du lämnar vid registrering av ditt konto på webbplatsen för tjänsterna.

Om sådan begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, har Dun & Bradstreet Credit AB rätt att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå din begäran. Begäran enligt denna punkt 8.5 ska skickas till Dun & Bradstreet Credit AB:s kundservice, mailadress customerservice.se@dnb.com eller telefonnummer +46(0)8-55805900.

Om du anser att Dun & Bradstreet Credit AB:s behandling av personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, t.ex. Integritets­skydds­myndigheten (IMY).

9. Cookies

9.1. Webbplatsen innehåller cookies, textfiler som sparas på användarens dator när denne besöker webbplatsen. En cookie används för att underlätta användningen av webbplatsen. Den typ av cookie som används på webbplatsen är en s k sessionscookie, som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på webbsidan. En sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare.

10. Immateriella rättigheter

10.1. Alla immateriella rättigheter, varumärken. logotyper innehas av Dun & Bradstreet Credit AB. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte kopieras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

11. Ansvar

11.1. Dun & Bradstreet Credit AB åtar sig inget ansvar, utöver vad som följer enligt Dataskyddsförordningen, för eventuella fel, brister eller dröjsmål, i Dun & Bradstreet Credit AB:s tjänster på webbplatsen Min Upplysning.

11.2 Force majeure
Dun & Bradstreet Credit AB är inte ansvarig i händelse av force majeure. Med force majeure menas till exempel krig, krigsliknande händelser, militära övningar, terrorism, upplopp, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad, allmänna avbrott i elnätet, allmänna avbrott i data- eller teleförbindelser eller liknande händelse.

12. Tillämplig lag

12.1. För tillämpning av dessa Allmänna regler gäller svensk rätt. Tvister angående tolkningen av de Allmänna villkoren ska avgöras av allmän domstol.

13. Kontakt

13.1. Aktuella kontaktuppgifter är tillgängliga under rubriken Kontakt på webbplatsen.